Etikai kódex

A természetfotózás etikai alapelvei

 

A naturArt tagjai a temészetvédelemről rendelkező jogszabályokat megtartják és magatartásukkal példát mutatnak az Magyar Természetfotósok Szövetsége keretein kívül működő fotósoknak is. A természetfotósnak tudatában kell lennie a munkájával járó kockázatokkal, és vállalnia kell az ezzel járó erkölcsi, és jogi felelősséget.

Az etikus módon dolgozó természetfotós magatartásával nem egyeztethető össze a „trófeagyűjtésre", a kizárólagos anyagi haszonszerzésre, illetve a minden áron eredmények elérésére való törekvés.

Az etikus természetfotós a természetben jelenlétével, nem követ el „környezetszennyezést". Munkája befejeztével a környezetét úgy hagyja el, hogy az ott-tartózkodása érdekében megtett változtatásokat az eredeti állapotnak megfelelően visszaállítja.

Az etikus természetfotózás egyik legfontosabb előírása, hogy a fotós terepi munkáját mindig úgy végezze, hogy tevékenységével az élőhelyen ne okozzon természeti kárt, ne változtassa meg kedvezőtlenül a növény- és állatfajok életfeltételeit, ne hozza hátrányos helyzetbe a védett növény- és állatfajok egyedeit és populációit, jelenlétével, a fotózásra irányuló tevékenységével ne rontsa a védett növények túlélési és fennmaradási esélyeit és ne befolyásolja károsan a védett állatfajok élettevékenységét. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például nem tiporja le a fotózott növény környezetét, és egy jobb fotó reményében nem irtja ki a fotótémát zavaró növényzetet. Az állatok fotózása során mindig betartja a fokozatosság elvét a legkisebb zavarás érdekében olyan módszereket alkalmaz, amelyek a gyakorlati tapasztalatok alapján kevés kockázattal járnak (például stabil, detektívüveges lesek).

A Magyar Természetfotósok Szövetségének tagjai arra törekszenek, hogy a természetet, a növény- és állatvilágot a maga valóságában, hitelesen mutassák be. A naturArt elutasítja és elítéli azt az egyes felelőtlen természetfotósok által követett gyakorlatot, amely bármilyen eszközt és módszert képes az eredményesség érdekében alkalmazni. A naturArt tagjai elutasítják a környezeti feltételek természetellenes manipulálásával, a valóság meghamisításával készült "természetfotókat" és ezek, valamint készítőjük ellen minden nyilvános fórumon fellépnek!

A vadonélő állatok fényképezése a természetfotóstól magas fokú szakmai hozzáértést kíván. A fotósnak tisztában kell lennie a fényképezendő faj etológiai sajátosságaival, és figyelembe kell vennie azt a tényt is, hogy az állatvilágban egy fajon belül is nagyon eltérő érzékenységű egyedek fordulnak elő. Amennyiben azt észleli, hogy jelenléte feszélyezi, illetve magatartásában jelentősen zavarja a védett állatokat, akkor azonnal felhagy a fotózás előkészítésével és elhagyja helyszínt!

Fokozottan védett és a magyar Vörös Könyvben szereplő állatfajok esetében fotósnapló vezetése ajánlott tagjaink számára. Ebben az alábbiakban kell szerepelnie: a fényképezés helye, ideje, a faj megnevezése, a fotózás idején jellemző környezeti tényezők rövid leírása, a fotózás módja, az egyed fotózásra való reagálása, a fotózás során szerzett tapasztalatok.

Védett vagy fokozottan védett területeken, ahol a látogatás és a fényképezés korlátozás alá esik, a fotózáshoz előzetesen be kell szerezni a belépési- és a fotózási engedélyt, és tájékoztatnia kell tevékenységről a területileg illetékes nemzeti park igazgatóság területőrzéssel és ellenőrzéssel megbízott munkatársát.

A madarak fotózását (tekintettel érzékenységükre) fokozott figyelemmel és felelősséggel kell végezni. A fotózás módját mindig úgy kell megválasztani, hogy a fotós jelenléte a fényképezni kívánt madarat ne zavarja. Itt különösen fontos, hogy a les kialakítása során betartsák fokozatosság elvét, illetve a les létesítésére a fotózni kívánt madarak várható odaérkezése előtt hetekkel, hónapokkal korábban kerüljön sor. A zavarásra érzékeny madarak esetében a lest úgy, és akkor kell megközelíteni és elhagyni, hogy a fotós mozgását a fotózandó madarak ne érzékelhessék.

A fotózás módját, helyét és idejét tekintve a módszerek, a veszélyességük sorrendjében a következők:

1. fészeknél, fészkelő revírben,
2. dürgő helyen,
3. éjszakázó, pihenőhelyen,
4. táplálkozó, ivóhelyen,
5. a vonulás során történő fotózás.

A naturArt elvárja tagjaitól, hogy e fényképezési módok közül mindig a fényképezendő fajra legkevesebb veszéllyel járó, ugyanakkor „sportszerű" lehetőséget alkalmazzák!

A természetfotózás etikai alapelveiben foglalt ajánlásokra alapozva a naturArt a szaporodási helyeken- és időszakokon kívül készült madárfotókat etikailag és szakmailag is mindig többre értékeli, mint az úgynevezett „fészekfotókat"! A fészkelési időszakban a fészkelő revírben történő fotózás veszélyeit felismerve, valamint a Magyarországon élő madárfajok természetvédelmi státuszára való tekintettel a Magyar Természetfotósok Szövetsége tagjai részére a következő korlátozásokat írja elő:

a/ A költési időszakban a fészkelő revírben és a fészeknél tiltja a fotózásra irányuló tevékenységet a következő fajok esetében:

rétisas, békászó sas, törpesas, szirti sas, parlagi sas, halászsas, vörös kánya, kis héja, túzok, daru.

b/ A költési időszakban a fészeknél történő fotózásra a Magyar Természetfotósok Szövetségének elnöksége hozzájárulását adhat, ha azt a tag külön kérelmezi, és a kérelmet az elnökség a kérelmező eddigi tevékenységét és felkészültségét mérlegelve pozitíven bírálja el. Ezek a fajok a következők:

batla, kis kócsag, nagy kócsag, üstökösgém, vörös gém, fekete gólya, hamvas rétihéja, kerecsensólyom, vándorsólyom,  kék vércse, túzok (kizárólag dürgőhelyen), császármadár, nagy póling, székicsér, ugartyúk, szikipacsirta.

c/ A Magyar Természetfotósok Szövetsége nem tiltja, de nem is javasolja tagjainak a madarak fészektelepeken történő fényképezését, de felhívja a figyelmet arra, hogy a fészkelő kolóniáknál  a fotósnak mindig fokozott elővigyázatossággal kell eljárnia a természeti károsodások megelőzése érdekében.

d/ Az a, és a b, pontban nem szereplő védett és fokozottan védett fajok fényképezésére a naturArt  etikai ajánlása külön korlátozást nem ír elő, de ezen fajok fotózására is érvényesek az etikai ajánlás előírásai, ajánlásai.

A telelőhelyükön és az ellőhelyeken összegyűlt denevérek fényképezése mindig csak az illetékes természetvédelmi hatóság is engedélyével és a hatóság által kijelölt szakmai kísérővel történhet. Kivételnek minősül, ha a fotózás természetvédelmi „project" keretében, dokumentációs céllal történik, de a szakmai kísérő jelenléte ez esetekben is elengedhetetlen.

A naturArt etikai ajánlásban a védett és fokozottan védett állatfajok fotózására vonatkozó korlátozásokat, az aktuális természetvédelmi jogszabályok figyelembevételével határozza meg. Az etikai ajánlásban foglaltak megváltoztatását a naturArt közgyűlése jogosult felülvizsgálni, amennyiben erre vonatkozóan az elnökség, illetve a tagság részéről  javaslat fogalmazódik meg.